Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné informácie

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb. z. Predávajúcim je: VIA MY PEOPLE s.r.o., Langsfeldova 557/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. IČO 48 239 739, tel. 0911 806 804/ 0915 117 416, e-mail: terezia.migasova@viamypeople.sk, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 31838/R .

Kupujúcim je spotrebiteľ, t. j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania, alebo povolania a pre predaj tovaru podnikateľom a právnickým osobám:

Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

1.2  Projektová dokumentácia je určená pre územné konanie a pre stavebné povolenie, nie na realizáciu stavby.  Realizačná dokumentácia nie je súčasťou katalógových projektov a individuálnych projektov rodinných domov a iných stavieb. Realizačnú dokumentáciu si môže kupujúci dokúpiť po objednaní katalógového projektu. Všetky vizualizácie rodinných domov sú ilustračné.

1.3 V rámci individuálneho návrhu projektu rodinného domu, jeho časti, alebo inej stavby predávajúci za dohodnutú sumu vypracuje maximálne dva alternatívne návrhy pôdorysu (dispozičné riešenie) a jednu úpravu vybranej alternatívy podľa požiadaviek kupujúceho a túto verziu následne vypracuje do obsahu- projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie prípadne projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. V prípade, že kupujúci prekročí daný počet návrhov, bude mu suma za prácu nad rámec pripočítaná k výslednej sume za projektovú dokumentáciu stavby.

1.4 Katalógový projekt na stránke https://www.viamypeople.sk/projekty neobsahuje osadenie na konkrétny pozemok, projekty prípojky stavby (voda, elektro, kanalizácia, plyn), projektové energetické hodnotenie stavby, projekt požiarnej ochrany, projekt dopravného napojenia a iné tak ako je uvedené na https://www.viamypeople.sk/cennik. Tieto doplnkové služby a iné podľa bodu 1.7 si môže kupujúci doobjednať avšak cena týchto doplnkových služieb bude stanovená individuálne vzhľadom na charakter pozemku, stavby a možnosti napojenia na inžinierske siete. Katalógový projekt pri zakladaní stavby počíta so štandardným geologickým prostredím, rovinatým terénom a hladina podzemnej vody je pod spodnou hranou základovej konštrukcie. V katalógových projektoch nie je zohľadnená prípadná prítomnosť radónu na konkrétnom pozemku. Katalógový projekt je viazaný na konkrétne parcelné číslo stavebného pozemku a spotrebiteľa uvedeného na projekte. Projektovú dokumentáciu nie je možné použiť iným spotrebiteľom, a tiež ani na výstavbu na inom mieste, ako je uvedené v objednávke. Podľa jedného zakúpeného projektu je možné postaviť len jednu stavbu. Projektovú dokumentáciu a jej časti je zakázané šíriť a používať na komerčné a propagačné účely bez predošlého písomného súhlasu predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadné úpravy a zmeny projektovej dokumentácie podľa požiadaviek kupujúceho. Úpravy a zmeny v projektovej dokumentácii môžu vykonať tretie osoby iba na základe písomného súhlasu predávajúceho.

1.5 Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné dispozičné a technické úpravy v realizačných projektoch oproti projektom pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, pričom zostane zachovaná dispozícia a tvar návrhu. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť medziročne ceny na internetovej stránke https://www.viamypeople.sk/projekty oproti tlačenému katalógu, pričom ostane obsah projektovej dokumentácie a dispozícia domov rovnaká.

1.6 Projektová dokumentácia nie je poskytovaná v elektronickej verzii. Predmetom predaja je tlačený obsah. Obsah vytvorený a poskytnutý v tlačenej podobe nedodávame na hmotnom nosiči. Týmto obsahom sa rozumejú katalógové projekty a individuálne projekty domov a iných stavieb, dodávané v tlačenej podobe. Forma odovzdania katalógových projektov je v 5 tlačených vyhotoveniach. V prípade záujmu a po dohode s predávajúcim môže byť kupujúcemu zaslaný projekt v elektronickej forme vo formáte pdf a png/jpg ( pôdorys nadzemných podlaží, pôdorys základov, pôdorys strechy, priečny rez, pozdĺžny rez, 4x pohľad, technická správa) a výkres osadenia stavby vo formáte dwg/dxf. Rozpočtové náklady na webovej stránke, prípadne v projektovej dokumentácii, sú informatívne a môžu sa líšiť od cien materiálov a realizačných firiem v danom čase a období.

1.7 Doplnkové služby k projektovej dokumentácii odovzdá predávajúci v nasledovnej podobe a počte:

2. Objednávka

2.1 Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar na základe záväznej objednávky Kupujúceho a zaplatením zálohy a písomným prijatím záväznej objednávky zo strany Predávajúceho.
2.2 Objednaním tovaru vznikne Kupujúcemu povinnosť zaplatiť za tovar. Tovar je možné objednať:


2.3 Vo všetkých prípadoch pre tovar bude objednávka akceptovaná až po uhradení zálohy za tovar, teda dňom prijatia platby zálohy na účet Predávajúceho. K akceptovaniu objednávky dochádza potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho. Po prijatí objednávky a prijatí zálohy za tovar potvrdí Predávajúci do 48 hodín e-mailom Kupujúcemu prijatie objednávky a zálohovej platby a zároveň mu oznámi predpokladaný termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

3. Ceny produktov a platobné podmienky

3.1 Celková kúpna cena jednotlivých katalógových projektových dokumentácií, doplnkových projektov je uvedená v aktuálnej ponuke na webovej stránke Predávajúceho https://www.viamypeople.sk/projekty , v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Cena zákazkových projektov bude stanovená individuálne podľa náročnosti projektu a bude uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Ceny za jednotlivé služby sú uvedené na https://www.viamypeople.sk/cennik. Kúpna cena je stanovená v mene Euro.

3.2 Pri objednaní tovaru (projektovej dokumentácie) je nutná úhrada zálohy vo výške 50 % z celkovej ceny tovaru s tým, že platbu zálohy je možné realizovať po odoslaní objednávky nasledujúcimi spôsobmi:

Bez zaplatenej zálohy nie je objednávka platná.

3.3 Celková kúpna cena tovaru zahŕňa všetky náklady Predávajúceho súvisiace s vyhotovením projektovej dokumentácie. V prípade, že kupujúci prekročí daný počet návrhov podľa bodu 1.3, bude mu suma za prácu nad rámec pripočítaná k výslednej sume za projektovú dokumentáciu stavby. V cene nie sú zahrnuté dodatočné zmeny na projektovej dokumentácii podľa želania Kupujúceho, alebo tretích osôb. Zmenu projektovej dokumentácie je možné dohodnúť na základe osobitnej písomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim. V celkovej cene tovaru nie  sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru – poštovné a balné. Daňový doklad (faktúru) posiela Predávajúci Kupujúcemu pri dodaní tovaru. Po zhotovení projektovej dokumentácie bude kupujúcemu zaslaná vyúčtovacia faktúra. Na základe predloženého dokladu o úhrade bude kupujúcemu odovzdaná/dodaná projektová dokumentácia podľa bodu 4.1.

3.4 Právo na využívanie zakúpeného tovaru má len Kupujúci. Bez súhlasu predávajúceho kupujúci nesmie poskytnúť údaje zakúpeného produktu tretej osobe. Kupujúci musí chrániť údaje zakúpeného tovaru pred stratou, alebo zneužitím. Kupujúci môže použiť projektovú dokumentáciu, alebo iný tovar a službu na, ktorý bola vytvorená až po zaplatení plnej výšky kúpnej ceny produktu tak ako je uvedené v bode 3.1, 3.2, 3.3 a nesmie ho ďalej sprístupňovať na inom zariadení prístupnom vo verejnej sieti (na internete) a nesmie ho bez súhlasu predávajúceho šíriť a rozmnožovať ďalej akýmkoľvek spôsobom. Zakúpený tovar môže kupujúci využívať len pre svoje osobné účely (t. j. nie na komerčné využitie alebo ďalší predaj).

4. Dodanie produktov

4.1 Termínom dodania tovaru sa rozumie termín odoslania tovaru na prepravu Kupujúcemu. Pri osobnom odbere sa termínom dodania rozumie deň prevzatia tovaru, alebo služieb. Príplatky za dodávku tovaru poštou, alebo kuriérom budú zúčtované v konečnej faktúre.

Každý projekt má individuálne dodacie lehoty. Termíny dodania tovaru, príplatky a zálohy:

4.3 Individuálny projekt k žiadosti o stavebné povolenie stavby zahŕňa:

4.4 Možnosti dodania a doobjednania tovaru:

5. Reklamačný poriadok

5.1 Predávajúci zodpovedá za prípadné vady, ktoré má produkt alebo služba počas používania kupujúcim. Ak má produkt alebo služba vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

5.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt, alebo služba mohli riadne užívať ako produkt či služba bez vady, má kupujúci právo od objednávky odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád produkt či službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu, alebo služby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese kancelárie alebo na e-mailovej adrese predávajúceho.

5.3 Predávajúci nezodpovedá za chyby v projektovej dokumentácii, ktoré vznikli dodaním nesprávnych podkladov pri projekčných prácach, alebo dodaním chybných údajov a informácií, ktoré viedli k vzniknutiu chýb v projektovej dokumentácii.

5.4 Záručná doba na produkt je 24 mesiacov, ktorá plynie od dodania produktu kupujúcim. Záručná doba na služby je 3 mesiace.

5.5 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania opravou produktu alebo služby, vrátením kúpnej ceny produktu alebo služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu alebo služby, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

5.6 Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu produktu alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od objednávky odstúpiť.

5.7 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.8 Predávajúci zodpovedá za to, že projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu. Predávajúci zodpovedá za prípadné vady, ktoré sa môžu vyskytnúť po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

5.9 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru, (alebo jeho častí) spôsobené používaním.

5.10 Kupujúci je povinný tovar dodaný Predávajúcim skontrolovať bez zbytočného odkladu a o zistených chybách informovať Predávajúceho. Pri chýbajúcich častiach projektovej dokumentácie ( chýbajúce pare, alebo chýbajúca niektorá časť projektovej dokumentácie) je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho do 3 dní od prevzatia projektovej dokumentácie, pri zistených vadách prevedenia samotnej projektovej dokumentácie je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho najneskôr do konca záručnej doby.

5.11 Reklamácia sa nevzťahuje na zásahy do projektovej dokumentácie vyvolané úpravou legislatívy Slovenskej republiky po termíne odovzdania tovaru.


6. Vrátenie produktu a odstúpenie od objednávky

6.1 Kupujúci môže stornovať objednávku do 48 hodín od objednania tovaru. Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

6.2 Kupujúci nemá právo odstúpiť od objednávky tovaru projektu uvedeného v bode 4.2, 4.3), pretože projektová dokumentácia je tovar vyrobený na mieru určený osobitne pre jedného spotrebiteľa – Kupujúceho pre vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a výstavbu na vopred určenom pozemku , podľa §7, bodu 6, odst. c, zákona č. 102/2014.

6.3 Predávajúci má nárok na cenu diela aj v prípade, ak:

6.4 Po doručení oznámenia o stornovaní objednávky predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe objednávky, alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.


7. Podmienky k využívaniu projektovej dokumentácie a jej súčastí


8. Záverečné ustanovenia

8.1 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takéhoto ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení týchto VOP je neplatné, neúčinné a /alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanoveni

Máte otázku?

Kontaktujte nás

VIA MY PEOPLE s.r.o.
Langsfeldova 557/3
Nové Mesto nad Váhom
915 01

IČO: 48 239 739
DIČ: 21 20 105 185

Všeobecné obchodné podmienky

Projekty » Ing. Martin Hurtoň
+421 (0) 915 117 416
matohurton@gmail.com

Ekonóm » Ing. Terézia Migašová
+421 (0) 911 806 804
terezia.migasova@viamypeople.sk