Pozrite si náš

Cenník

Všetky návrhy rodinných domov sú spracované do formy hotového projektu, ktorý slúži pre potreby vybavenia územného rozhodnutia, stavebného povolenia a samotnej realizácie. Projekty sú spracované v súlade so stavebným zákonom 50/1976 Z.z., vyhlášky 453/2000 Z.z., vyhlášky 532/2002 Z.z. a platnými Slovenskými technickými normami STN EN. Pre každého stavebníka je projekt záväzný a musí ho rešpektovať v plnej miere. Projekt rodinného domu sa dodáva v piatich paré. Paré č.1,2,3 slúži na vybavenie stavebného povolenia, paré č.4 a 5 zostáva u investora a slúži na výstavbu.

Každé paré obsahuje

Sprievodná správa
Obsahuje základné údaje o stavbe, stavebníkovi a spracovateľovi projektovej dokumentácie

Súhrnná technická správa
Obsahuje navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov, nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia, údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku, spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke

Časť architektúra
Technickú správu, výkresy ( v mierke 1:50, 1:100),celková situácia stavby, výkopy, základy, pôdorysy, rezy, krov, výkres strechy, pohľady

Časť požiarna ochrana
Technickú správu s posúdením konštrukcií, výkresy situácie stavby, rezy a pôdorysy

Časť statika
Statický výpočet s posúdením mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií s návrhom výstuže a jednotlivých konštrukčných prvkov

Časť zdravotechnika
Technickú správu, výkres vnútorného vodovodu, výkres domovej kanalizácie

Časť vykurovanie
Technickú správu, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kúrenia a rozmiestnenia dimenzie vykurovacích telies, výkazy materiálov

Časť elektroinštalácia
Technickú správu, elektrické rozvody celého objektu, schému rozvádzača

Časť energetické hodnotenie budovy
Technickú správu so zatriedením budovy podľa energetickej náročnosti podľa platnej legislatívy zákon č. 555/2005 Z.z. v neskoršom znení Zákona č. 300/2012 Z.z. a vyhlášky 324/2016

Katalógový projekt neobsahuje

  • osadenia stavby do terénu a napojenie na inžinierske siete ( výkres situácie stavby)
  • projekty prípojok vodovodu, plynovodu, kanalizácie, elektrickej energie
  • dopravný projekt
  • výkres detailov
  • výpis materialov
  • aproximatívny rozpočet
  • výkres tvaru a výstuže
  • dispozičné úpravy

Vyššie uvedené časti Vám ochotne vypracujeme, avšak cena tohto projektu bude stanovená individuálne vzhľadom na charakter pozemku, stavby a možnosti napojenia sa na inžinierske siete. V prípade záujmu dodáme projekt žumpy (ak nie je možné objekt napojiť do verejnej kanalizácie), projekt samostatne stojacej garáže, resp. dvoj garáže. Jednotlivé časti projektovej dokumentácie, ako zdravotechnika, elektroinštalácia, vykurovanie, sú spracované podľa dispozičného rozmiestnenia zriaďovacích predmetov(nábytok), ktoré sú definované v pôdorysnom riešení umiestnenom pri každom objekte.

Architektonická štúdia
Úžitková plocha do 150 m² cena za 1m² 4 min 400€ - 600€ *
Úžitková plocha nad 150m² cena za 1m² 4 600€ a viac *

* pre jednopodlažné domy - Inak príplatok + 20%
Architektonická štúdia obsahuje výkresy pôdorysov, osadenie na pozemku a všetky pohľady.

Projekt pre stavebné povolenie
Cena za plochu navrhovaného objektu cena za 1m² 18 minimálna cena 1.800€

Cena platí pre jednopodlažné domy v ostatných prípadoch účtujeme príplatok 20%.
Pre projektovanie vo svahu ak základy nie sú v jednej rovine sa účtuje príplatok 10% k uvedeným cenám.
Uvedené ceny zahŕňajú štandardné technické riešenie. Cena nezahŕňa riešenie chladenia, rekuperácie, bazénovej techniky, fotovoltaických panelov a iných nadštandardných riešení. Tieto sú spoplatnené individuálnym príplatkom podľa náročnosti riešenia.

Projekt garáže cena za 1m² 12
Projekt inžinierskych sietí /prípojok/
Projekt elektrickej prípojky 120
Projekt vodovodnej prípojky 120
Projekt vŕtanej studne 150
Projekt kanalizačnej prípojky 120
Projekt žumpy 100
Projekt ČOV 250
Projekt plynovej prípojky 120
Projekt profesných inštalácií
Projekt statiky 300
Projekt elektroinštalácie 150
Projekt zdravotechniky 180
Projekt vykurovania 170
Projekt plynoinštalácie 170
Tepelnotechnický posudok 90
Projekt požiarnej ochrany. 170
Projekt architektúry v závislosti od zastavanej plochy cena za 1m² 10
Dotlač ďalšieho paré cena za 1ks 80
Poradenské služby mimo projektu/nad rámec objednávky cena za 1hod 25
Projekt oplotenia 100

Máte otázku?

Kontaktujte nás

VIA MY PEOPLE s.r.o.
Langsfeldova 557/3
Nové Mesto nad Váhom
915 01

IČO: 48 239 739
DIČ: 21 20 105 185

Všeobecné obchodné podmienky

Projekty » Ing. Martin Hurtoň
+421 (0) 915 117 416
matohurton@gmail.com

Ekonóm » Ing. Terézia Migašová
+421 (0) 911 806 804
terezia.migasova@viamypeople.sk